główna kontakt mapa serwisu     

RADOMSKO - MOJE MIASTO

Google
 
Web www.radomsko.webmida.com

mapa serwisu

:: giełda
:: gospodarka
:: informacje
:: auto
:: dziecko
:: kultura
:: film
:: imprezy
:: media
:: telefony
:: zdrowie i uroda
:: komunikacja
:: organizacje
:: nasze miasto
:: sport
:: turystyka
:: usługi

gospodarka

26.01.2007r. Bardziej atrakcyjny kredyt technologiczny

ankach komercyjnych oraz ubiegać się o środki na ich spłatę w Banku Gospodarstwa Krajowego – takie udogodnienia przewiduje przygotowywana przez Ministerstwo Gospodarki nowelizacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności inwestycyjnej. Na wsparcie innowacyjnych inwestycji w latach 2007-2013 przeznaczono 409,5 mln euro.

Dotychczas jedyną instytucją przyznającą środki z tytułu kredytu technologicznego był Bank Gospodarstwa Krajowego. Aby fundusze na wdrażanie nowych technologii mogły być wypłacane jak największej liczbie przedsiębiorców w jak najkrótszym czasie, resort gospodarki proponuje, aby kredyt technologiczny mogły przyznawać ze środków własnych banki komercyjne. Dzięki temu maksymalna kwota kredytu nie będzie już ograniczona do 2 mln euro, lecz będzie ustalana przez bank komercyjny.

Projekt ustawy zakłada, że przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o spłatę części kredytu technologicznego przez BGK. Bank komercyjny, po zbadaniu zdolności kredytowej wnioskodawcy i wyrażeniu zgody na udzielenie kredytu, będzie mógł wystąpić do BGK o przyznanie przedsiębiorcy premii technologicznej, która zostanie przeznaczona na spłatę części kredytu. Maksymalna kwota premii technologicznej to 1 mln euro.

Resort gospodarki chce także, aby środki kredytu technologicznego były wykorzystywane na wdrażanie innowacyjnych technologii tylko w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Ministerstwo szacuje, że premia technologiczna w wysokości 1 mln euro będzie efektywnym środkiem pomocowym tylko w przypadku inwestycji o wartości nie większej niż kilkanaście milionów euro.

Resort gospodarki przewiduje, że zwiększenie intensywności pomocy publicznej w formie premii technologicznej pozytywnie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Intensyfikacja pomocy może też przyczynić się do tworzenia większej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach wdrażających nowoczesne technologie.

W związku z tym, że na wiele produktów powstałych na bazie nowych technologii duży popyt występuje tylko w okresie pierwszych 2-3 lat od ich wprowadzenia na rynek, zrezygnowano z zapisu o minimalnym 5-letnim okresie, w którym mogło nastąpić maksymalne umorzenie kredytu. W nowelizacji zaproponowano, aby kredytobiorca mógł dwa razy w roku wnioskować do BGK o wypłatę raty premii technologicznej, której wysokość będzie określana na podstawie przedstawionych przez przedsiębiorcę faktur sprzedaży towarów lub usług powstałych w wyniku inwestycji.

W projekcie ustawy przedsiębiorcy ubiegający się o wypłatę premii technologicznej będą ponadto zwolnieni z obowiązku przedkładania opinii jednostki naukowej potwierdzającej zastosowanie nowej technologii.

Doświadczenia BGK wskazują, że zainteresowanie kredytem technologicznym wśród przedsiębiorców jest większe niż pula środków budżetowych przeznaczonych na Fundusz Kredytu Technologicznego. W związku z tym Ministerstwo Gospodarki włączyło kredyt technologiczny do działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Umożliwi to zasilanie Funduszu Kredytu Technologicznego z funduszy unijnych.

***

Projekt ustawy nowelizuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723). Zmiany dotyczą rozdziału drugiego wyżej wymienionej ustawy pt.: Kredyt technologiczny, który stanowi program pomocowy zaakceptowany przez Komisję Europejską w dniu 6 września 2005 r.

Projekt nowelizacji zostanie przekazany do konsultacji społecznych za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Gospodarki oraz skonsultowany z następującymi instytucjami: Bank Gospodarstwa Krajowego, Związek Banków Polskich, Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja Pracodawców Polskich, Komisja ZSZZ Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Związek Rzemiosła Polskiego. Pod obrady Rady Ministrów trafi w lutym br.


copyright and design by mida || home | o nas | reklama | ¶lub | nieruchomo¶ci | firmy | forum | kontakt | regulamin | mapa serwisu